Vedtægter

Borgerligt Centrum

Vedtægter

§ 1 Principper

Borgerligt Centrum er et sekulært parti, der bygger på liberale og demokratiske frihedsidealer, som de kommer til udtryk i Borgerligt Centrums principprogram.

§ 2 Formål

Borgerligt Centrums formål er

– at samle vælgere bag partiets principprogram

– at organisere vælgere med det formål at fremme repræsentation i folkevalgte

forsamlinger

– at skabe en politisk folkelig bevægelse og styrke midten af dansk politik

§ 3 Medlemskab

Stk. 1 Enhver, der tilslutter sig Borgerligt Centrums principprogram og vedtægter, kan blive medlem af Borgerligt Centrum

Stk. 2 Personer, der er medlem af andre partier, lister eller bevægelser, der stiller op til folkevalgte forsamlinger, kan ikke blive eller være medlem af Borgerligt Centrum.

Stk. 3 Personer, der er eller har været valgt til folkevalgte forsamlinger for andre partier, bevægelser eller lister end Borgerligt Centrum, kan først optages efter godkendelse af partistyrelse.

Stk. 4 Eksklusion kan forekomme efter beslutning i Borgerligt Centrums partistyrelse.

Stk. 5 Et medlem, der er indstillet til eksklusion, har ret til at komme med indsigelse imod beslutningen indtil det førstkommende møde i hovedbestyrelsen. Herefter vil hovedbestyrelsen komme med en endelig afgørelse. I perioden mellem disse to møder, vil det pågældende medlem have suspenderet sine medlemsrettigheder.

§ 4 Landmødet

Stk. 1. Landsmødet er Borgerligt Centrums øverste myndighed, hvortil alle medlem-mer af Borgerligt Centrum, der er indmeldt senest en uge før landsmødet afholdelse og ikke er i kontingentrestance, har adgang og stemmeret.

Stk. 2. Landsmødet afholdes hvert år i november måned og indkaldes med mindst 6 ugers

varsel.

Stk. 3. Dagsorden udsendes sammen med landsmødets indkaldelse

Stk. 4 Dagsordenen for det ordinære Landsmøde skal mindst indeholde følgende punkter:

1 Valg af dirigenter, referenter og stemmetællere

2 Partiformandens beretning

3 Partisekretærens beretning

4 Borgerligt Centrums Ungdoms beretning

5 Fastsættelse af kontingentet for det kommende år.

6 Godkendelse af regnskab og budget.

7 Valg af
a) Partiformand

b) Organisatorisk Næstformand

c) Politisk næstformand

d) 3 landsmødevalgte medlemmer af hovedbestyrelsen

8 Politisk forhandling

9 Uddeling af Borgerligt Centrums demokratipris

10 Evt.

Stk. 5 Forslag til kandidater til personvalg skal indleveres senest ved midnat dagen inden valgets afholdelse.

Stk. 6 Partisekretæren og de landsmødevalgte medlemmer af hovedbestyrelsen må ikke være medlemmer af Folketinget, medlemmer af Europa-Parlamentet eller ministre på tidspunktet for afstemningen.

Skt. 7 Landsmødets beslutninger føres til referat.

Stk. 8 Ekstraordinært landsmøde kan afholdes, når 5 medlemmer af partistyrelsen eller 1/3 af Borgerligt Centrums medlemmer begærer dette over for hovedbestyrelsen. Ekstraordinært landsmøde indkaldes med fire ugers varsel.

Stk. 9 Mellem landsmøderne ledes Borgerligt Centrum af Forretningsudvalget og hovedbestyrelsen.

Stk. 10 Der kan – efter beslutning fra hovedbestyrelsen – indkræves deltagergebyr for deltagelse i Landsmødet.

Stk. 11 Hvert år på det ordinære landsmøde uddeles Borgerligt Centrums demokratipris til en person eller forening, der har gjort en særlig indsats for at forbedre de demokra-tiske forhold i Danmark eller på globalt plan.

Stk. 12 Partistyrelsen kan beslutte at invitere gæster til landsmødet. Disse deltager uden stemmeret, men kan efter beslutning fra partistyrelsen udstyres med taleret i nærmere begrænset omfang.

Stk. 13 Mellem afholdelse af det første og det andet landsmøde har partistyrelsen landsmødets kompetencer.

§ 5 Hovedbestyrelsen

Stk. 1 Hovedbestyrelsen er partiets øverste politiske og organisatoriske myndighed. Enhver folkevalgt varetager sit hverv i rådslag med hovedbestyrelsen – men uden instruktion fra denne.

Stk. 2 Hovedbestyrelsen er sammensat af

A) Partiformanden (landsmødevalgt)

B) Org. næstformand (landsmødevalgt)

C) Pol. næstformand (landsmødevalgt)

D) Op til 2 folketingsmedlemmer/ Europaparlamentsmedlemmer/ ministre

E) 3 landsmødevalgte medlemmer.

F) En repræsentant for hver regionsafdeling (5).

G) Lederen Borgerligt Centrums Ungdomsafdeling

Stk. 3 Alle medlemmer af Hovedbestyrelsen har stemmeret ved hovedbestyrelsens møder.

Partiformanden har den afgørende stemme ved et lige antal medlemmer.

Stk. 4 Hovedbestyrelsen kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper i det omfang det skønnes nødvendigt.

Stk. 6 Hovedbestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

Stk. 7 Hovedbestyrelsen forestår indkaldelse til landsmøde

Stk. 8 Hovedbestyrelsen har mulighed for at indkalde til medlemsmøder mellem landsmøderne.

Stk. 9 Forretningsudvalget består af Partiformanden og de to næstformænd.

Stk. 10 Forretningsudvalget forestår den daglige ledelse af Partiet mellem Hovedbestyrelses-møderne.

Stk. 11 Forretningsudvalget har alene retten til at udtale sig på partiets vegne. Og udgør som sådan den øverste politiske og organisatoriske myndighed for partiet mellem landsmøderne

§ 6 Regionalafdelinger

Stk. 1 Medlemmer af Borgerligt Centrum i en region kan organisere sig i en Regionalafdeling, hvis oprettelse skal godkendes af forretningsudvalget.

Stk. 2 Regionalafdelingerne forestår opstilling af kandidater af til regionsrådsvalgene efter samråd med forretningsudvalget og hovedbestyrelsen. De folkevalgte til disse råd varetager deres hverv i rådslag med regionalafdelingens bestyrelse.

Stk. 3 Regionalafdelingerne har ansvaret for at varetage valgkamp i forbindelse med regionsrådsvalgene.

Stk. 4 En regionalafdeling dækker det geografiske område, der svarer til en af de fem Regioner.

Stk. 5 I hvert kalenderår afholdes årsmøde i regionalafdelingen i september eller oktober.

Stk. 6 Stemmeret til årsmøderne har alle medlemmer af Borgerligt Centrum i den pågældende regionalafdeling. Medlemmer af Borgerligt Centrums Ungdomsafdeling, der er bosiddende inden for regionalforeningens geografiske område har møderet til regionens årsmøde.

Stk. 7 Årsmødernes dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

a) Regionalafdelings formands beretning

b) Aflæggelse af lokalt regnskab og vedtagelse af budget

c) Valg af formand

d) Valg af næstformand

e) Valg af kasserer

f) Valg af op til 4 bestyrelsesmedlemmer

g) Behandling af indkomne forslag.

En udpeget repræsentant for Borgerligt Centrums Ungdomsafdeling bosiddende i regionalafdelingenss område kan tilslutte sig bestyrelsen med stemmeret.

Stk. 9 Året før der skal afholdes valg til regionsrådene, afholdes der opstillingsmøde i tilknytning til årsmødet.

Stk. 10 Bestyrelsen eller 1/3 af medlemmer af regionalafdeling kan indkalde til en ekstraordinær årsmøde.

Stk. 11 Regionalafdelingen reguleres i øvrigt via de landsdækkende standardvedtægter og efter retningslinier fastsat af den organisatoriske næstformand.

§ 7 Kommunalafdelinger

Stk. 1 Medlemmer af Borgerligt Centrum i en kommune kan organisere sig i en kommunalafdeling, hvis oprettelse skal godkendes af forretningsudvalget og hovedbestyrelsen.

Stk. 2 Kommunalafdelingen forestår opstilling af kandidater af til kommunalvalgene efter samråd med hovedbestyrelsen. De folkevalgte til kommunalbestyrelsen varetager deres hverv i rådslag med kommunalafdelingernes bestyrelse.

Stk. 3 Kommunalafdelingen har ansvaret for at varetage valgkamp i forbindelse med kommunalvalgene.

Stk. 4 I de tilfælde, hvor der ikke er en kommunalafdeling i en kommune, forestår Hovedbestyrelsen eventuel opstilling af kandidater til kommunalvalget i den pågældende kommune i samarbejde med de lokale medlemmer.

Stk. 5 I hvert kalenderår afholdes årsmøde i kommunalafdelingen i september eller oktober.

Stk. 6 Stemmeret til årsmødet har alle medlemmer af Borgerligt Centrum i den pågældende kommunalafdeling. Medlemmer af Borgerligt Centrums Ungdomsafdeling, der er bosiddende inden for kommunalafdelingens geografiske område har møderet til årsmødet.

Stk. 7 Årsmødets dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

a) Kommunalafdelingens formands beretning

b) Aflæggelse af regnskab og vedtagelse af budget

c) Valg af formand

d) Valg af næstformand

e) Valg af kasserer

f) Valg af op til 4 bestyrelsesmedlemmer

g) Behandling af indkomne forslag

Stk. 8 En repræsentant for Borgerligt Centrums Ungdomsafdeling bosiddende i Kommunalafdelingens område kan tilslutte sig bestyrelsen med stemmeret.

Stk. 9 Året før der skal afholdes kommunalvalg afholdes der opstillingsmøde i tilknytning til årsmødet.

Stk. 10 Bestyrelsen eller 1/3 af medlemmer af kommunalafdelingen kan indkalde til en ekstraordinært årsmøde.

Stk. 11 Kommunalafdelingen reguleres i øvrigt via de landsdækkende vedtægter for kommunalafdelinger, samt via retningslinier udstedt af den organisatoriske næstformand.

§ 8 Ungdomsafdeling

Stk. 1 Ungdommen (under 25) har en afdeling for sig på landsplan, og kan have lokale afdelinger efter samme model som for partiets regions og kommunale afdelinger.

Stk. 2 BCU udpeger selv en talsmand m/k der repræsenterer BCU i partiets hovedbestyrelse

Stk. 3 BCU er med til at udvikle partiets politik, men kan som en afdeling af partiet ikke udtale sig på partiets eller BCUs vegne uden forudgående aftale med forretnings-udvalget. For at sikre at politiske udmeldelser, som minimum, ligger indenfor partiets principprogram.

§ 9 Opstilling af folketingskandidater

Stk. 1 Hovedbestyrelsen forstår opstilling af kandidater til folketingsvalg

Stk. 2 Opstillingsformen er nomineret sideordnet opstilling med nominering af samme kandidat i alle opstillingskredse inden for en storkreds.

§ 10 Valg af kandidater til Europa-Parlamentet

Stk. 1 Hovedbestyrelsen beslutter om Borgerligt Centrum skal søge opstilling ved Europa-Parlamentsvalg.

Stk. 2 Medlemmer der ønsker at være kandidat til Europa-Parlamentsvalget kan melde sit kandidatur til hovedbestyrelsen inden landsmødet.

Stk. 3. Ønsker en kandidat at være spidskandidat, skal vedkommende melde sit kandidatur til hovedbestyrelsen, som indstiller én spidskandidat til det Landsmøde, der afholdes året før Europa-parlamentsvalget.

Stk. 4 Landsmødet vælger her spidskandidat og prioriterer de øvrige kandidater.

§ 11 Afstemningsregler

Stk. 1 Personvalg

a) Hvis der opstilles flere personer til et valg, skal der altid foretages skriftlig afstemning.

b) Til valg, hvor der kun skal vælges én person, stemmes der alene på den, man ønsker valgt. Valget afgøres ved almindeligt flertal. Blanke stemmer tæller ikke. Er der mere end en kandidat, og får ingen af kandidaterne over 50 % af stemmerne, frasorteres den kandidat med færrest stemmer, hvorefter der stemmes igen om de øvrige kandidater. Dog frasorteres alle kandidater, der får under 10 % af stemmerne. Denne procedure gentages til en kandidat har fået over halvdelen af stemmerne.

Til valg, hvor der skal vælges flere, foretages puljevalg ved pointmetoden. Der afgives points til det antal personer, som der skal vælges ved det pågældende valg. Der gives et antal points svarende til antallet af kandidater, der skal vælges, til den, man ønsker valgt som nummer et. Et point mindre til den, man ønsker valgt som nummer to. Og så fremdeles. Folk er valgt i rækkefølge efter antal af points. Hvis der er to kandidater, der har fået lige mange points, er den, der har fået flest topplaceringer, valgt.

Stk. 2 Øvrige afstemninger foretages ved håndsoprækning.

Stk. 3 Der foretages i øvrigt altid skriftlig afstemning på begæring.

§ 12 Økonomi

Stk. 1 Intet medlem af Borgerligt Centrum hæfter personligt for partiets økonomiske anliggender.

Stk. 2 Borgerligt Centrum tegnes af forretningsudvalget i fællesskab.

Stk. 3 Regnskabet forelægges på landsmødet. Regnskabet skal være revideret og være underskrevet af hele hovedbestyrelsen.

§ 13 Vedtægtsændringer

Stk. 1 Vedtægtsændringer kan kun foretages på et lovligt indvarslet landsmøde og kun såfremt forslagene til vedtægtsændringer er forretningsudvalget i hænde senest 6 uger før et ordinært landsmøde og senest 4 uger før et ekstraordinært landsmøde.

Stk. 2 Forslag til vedtægtsændringer skal vedtages af et landsmøde med almindeligt flertal

Stk. 3 Vedtægtsændringer træder i kraft straks efter deres vedtagelse med mindre andet er bestemt.

Stk. 4 Borgerligt Centrum kan nedlægges, hvis der er 2/3 flertal på to på hinanden efterfølgende landsmøder.

Stk. 5 § 4, stk. 13 udgår ved det andet landsmøde i november 2010 og kan ikke forlænges.

Stk. 5.2 Hovedbestyrelsen kan ikke nedlægge partiet jf. §4. Stk.13

Stk. 6 § 3, stk. 5, § 9, stk. 1 og 2 samt § 13, stk. 3 udgår ved det første landsmøde efter det første folketingsvalg, som Borgerligt Centrum deltager i. Samme landsmøde skal evt. vedtage erstatningsparagraffer.

Således vedtaget og trådt i kraft d. 28 november 2009